STATUT VISOKE ŠKOLE FINra

PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA ISPITA I OCJENJIVANJA STUDENATA

PRAVILNIK O USLOVIMA PRELASKA SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

PRAVILNIK O ARHIVSKOM I KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

LISTA KATEGORIJA REGISTRATURNE GRAĐE SA ROKOVIMA ČUVANJA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

KUĆNI RED VISOKE ŠKOLE FINra

POSLOVNIK O RADU SENATA FINra

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU BIBLIOTEKE

KODEKS POSLOVNE ETIKE I PONAŠANJA

PRAVILNIK O PROVOĐENJU STRUČNE PRAKSE

PRAVILNIK O RADU NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINRA

PRAVLNIK O STUDENTSKOJ EVALUACIJI KVALITETA IZVOĐENJA NASTAVE I POSTUPANJU PO PROVEDNOJ EVALUACIJI

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU