K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), Odluke Vlade TK broj: 02/1-38-3851-1/19 od 25.03.2019. godine o davanju saglasnosti na utvrđen broj i planiranu strukturu studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2019/20. godini i člana 72. Statuta, Senat Visoke škole […]