Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju ( Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16 i 5/17), člana 106. Statuta Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Odluke Senata broj: 38-1-15/17 od 12.07.2017.godine, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

Za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2017/18. godini,

 za uže naučne oblasti odnosno predmete

 

Za užu naučnu oblast „Finansije i računovodstvo“:

 1. Profesor na predmetu Osnovi računovodstva
 2. Asistent na predmetu

 

Za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija i menadžment“

 1. Profesor na predmetu Ekonomija EU
 2. Asistent na predmetu

 

Za užu naučnu oblast „Kvanititativna ekonomija i informatika“

 1. Profesor na predmetu Poslovna statistika 
 2. Asistent na predmetu

 

Za nastavni predmet Poslovno pravo

 1. Profesor
 2. Asistent na predmetu

 

Za nastavni predmet Poslovni engleski jezik

 1. Predavač
 2. Asistent na predmetu

 

Uslovi za izbor u nastavna zvanja na Visokoj školi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju TK ( Sl. Novine TK br. 7/16,10/16) koji glasi:

Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi su:

 1. a) profesor visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;
 2. b) predavač visoke škole: završen stepen drugog ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;
 3. c) asistent: završen stepen prvog ciklusa i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i CV, te izjavu o namjeri da budu angažovani na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla – u izjavi naznačiti dostupnost za oblik angažmana: radni odnos ili honorarni angažman. Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu i rješenje nadležnog organa o priznavanju inostrane kvalifikacije. Kandidati koji imaju izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika na Univerzitetu trebaju dostaviti ovjerenu kopiju odluke o izboru, te nisu dužni dostavljati dokaze u smislu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju TK (Sl. Novine TK br 7/16,10/16 i 5/17).

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu:

Visoka škola za finansije i računovostvo FINra Tuzla, ul. Mitra Trifunovića Uče br 9. , 75000 Tuzla, sa naznakom „ Prijava na konkurs za izbor u nastavna zvanja“

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj stranici www.finra.ba i u dnevnom listu.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se razmatrati.