Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 7/16, 10/16, 5/17) i člana 72. Statuta, Senat Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla  raspisuje:

 

K O N K U R S

ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI 

 

Član 1.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra će u akademskoj 2017/18. godini vršiti upis redovnih i vanrednih studenata na I (prvu) godinu dodiplomskog studija – četverogodišnji studij – 8 semestara – 240 ECTS bodova.

 

Član 2. 

Broj i struktura studenata za upis u prvu godinu dodiplomskog studija na licencirani i akreditirani studijski program Finansije i računovodstvo na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla za akademsku 2017/18. godinu je sljedeći:

 

Studijski program

Redovni studenti

Vanredni studenti

Ukupno

Finansije i računovodstvo

70

30

100

 

Član 3. 

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje

 

 Član 4.

Prijave na konkurs i upis studenata će se vršiti od dana objave konkursa u dnevnom listu i na službenoj stranici Visoke škole FINra do 29.09.2017. godine. Ukoliko do ovog datuma ne budu popunjena sva mjesta, odobrava se dodatni rok odlukom Senata.

 

Član 5. 

Za upis na Visoku školu za finansije i računovodstvo FINra Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

– svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole,

– diploma o završenoj srednjoj školi,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– prijava mjesta boravka (CIPS) i

– dvije fotografije formata 40×60 mm za indeks,

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i odluku (rješenje) o nostrifikaciji diplome o završenom srednjem obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

 

Član 6. 

Prilikom upisa na Visoku školu FINra Tuzla kandidati su dužni priložiti dokaz o uplati upisnine i I. rate školarine kao i popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i indeks, koji će dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti sa stranice www.finra.ba .

 

Član 7. 

Prijavu za upis na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br.9.

 

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla lično ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391, te putem e-maila: [email protected] i [email protected]