LISTA PREDMETA SA PREDAVAČIMA ZA PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

 

I -semestar

Predmeti Nastavno osoblje
Poslovna matematika P Dr.sc. Omer Kurtanović, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra
V Irma Muharemović dipl.oec., asistent na Visokoj školi FINra
Osnove ekonomije P Dr.sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra
V Mr.sc. Edina Kurtić, predavač na Visokoj školi FINra
Osnove računovodstva P Dr.sc. Slobodan Vidaković, redovni profesor,  profesor na Visokoj školi FINra
V Mr.sc. Jasmira Avdić, predavač na Visokoj školi FINra
Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom P Dr.sc. Nenad Penezić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra
V Mr.sc. Nahid Unkić, predavač na Visokoj školi FINra
Engleski jezik PV mr.sc. Maja Ibrahimović, predavač na Visokoj školi FINra

 

II -semestar

Predmeti Nastavno osoblje
Organizaciono ponašanje P Dr.sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus, profesor na Visokoj školi FINra
V Mr.sc. Edina Kurtić, predavač na Visokoj školi FINra
Osnove poslovnih finansija P Dr.sc. Ismet Kalić, docent, direktor Visoke škole FINra
V Mr.sc. Jasmira Avdić, predavač na Visokoj školi FINra
Poslovna informatika P Dr.sc. Zlatan Begić, docent, profesor na Visokoj školi FINra
V Irma Muharemović dipl.oec., asistent na Visokoj školi FINra
Praktično osposobljavanje I P Dr.sc. Ismet Kalić, docent, direktor Visoke škole FINra
V Mr.sc. Jasmira Avdić, predavač na Visokoj školi FINra
Elvira ribić, stručnjak iz prakse
Poduzetništvo izborni P Dr.sc. Nenad Penezić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra
V Mr.sc Muamer Bešić, predavač na Visokoj školi FINra
Mr.sc. Adem Azapagić, predavač na Visokoj školi

 

RASPORED NASTAVNIH PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

PRVA GODINA 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FR-OE-O-TM Osnove ekonomije

I

4 (3+1)

5

2 FR-PM-O-AO Poslovna matematika

I

6 (3+3)

7

3 FR-OR-O-TM Osnove računovodstva

I

7 (4+3)

8

4 FR-EPM-O-TM Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom

I

5 (3+2)

6

5 FR-EJ-O-AO Engleski jezik I

I

3 (1+2)

4

6 FR-OP-O-TM Organizaciono ponašanje

II

4 (3+1)

5

7 FR-OPF-O-TM Osnove poslovnih finansija

II

7 (4+3)

8

8 FR-PI-O-SA Poslovna informatika

II

6 (3+3)

7

9 FR-PO1-O-SA Praktično osposobljavanje I

II

4 (0+4)

5

10 FR-II-IP Izborni predmet

II

4 (3+1)

5

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

DRUGA GODINA 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FR-UFR-O-TM Uvod u finansijsko računovodstvo

III

7 (4+3)

8

2 FR-PS-O-NS Poslovna statistika

III

6 (3+3)

7

3 FR-OM-O-NS Osnove menadžmenta

III

4 (3+1)

5

4 FR-PEJ-O-AO Poslovni engleski jezik

III

4 (2+2)

5

5 FR-III-IP Izborni predmet

III

4 (3+1)

5

6 FR-UFM-O-NS Uvod u finansijski menadžment

IV

7 (4+3)

8

7 FR-PP-O-SA Poslovno pravo

IV

4 (3+1)

5

8 FR-AP-O-NS Planiranje i analiza poslovanja

IV

6 (3+3)

7

9 FR-PO2-O-SA Praktično osposobljavanje II

IV

4 (0+4)

5

10 FR-IV-IP Izborni predmet

IV

4 (3+1)

5

Ukupno časova aktivne nastave  50*15=750

50 

60 

 

TREĆA GODINA – Usmjerenje:  Finansije, bankarstvo i osiguranje 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FBO-PFM-O-SA Primjenjeni finansijski menadžment

V

7 (4+3)

8

2 FBO -MTPO-O-SA Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju

V

6 (3+3)

7

3 FBO-ITRR-O-SA Primjena IT u računovodstvu i reviziji

V

5 (2+3)

6

4 FBO-NPEJ-O Napredni poslovni engleski jezik

V

4 (2+2)

5

5 FBO-V-IP Izborni predmet

V

3 (2+1)

4

6 FBO-FIT-O-NS Finansijske institucije i tržišta

VI

7 (4+3)

8

7 FB-BP-O-TM Bankarsko poslovanje

VI

6 (3+3)

7

8 FB-PS-O-TM Porezni sistemi u BiH i EU

VI

5 (3+2)

6

9 FBO-PO3-O-SA Praktično osposobljavanje III

VI

4 (0+4)

5

10 FBO-VI-IP Izborni predmet

VI

3 (2+1)

4

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje:  Finansije, bankarstvo i osiguranje 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FB-NFM-O-NS Napredni finansijski menadžment

VII

6 (3+3)

7

2 FB-FI-O-NS Finansijsko izvještavanje

VII

5 (3+2)

6

3 FB-R-O-NS Revizija

VII

5 (3+2)

6

4 FB-FDD-O-NS Finansijski due diligence

VII

5 (3+2)

6

5 FBO-SM-O-NS Strategijski menadžment

VII

4 (3+1)

5

6 FBO-IM-O-NS Investicijski menadžment

VIII

6 (3+3)

7

7 FBO-RMO-O-NS Rizik menadžment i osiguranje

VIII

6 (3+3)

6

8 FBO-JF-O-SA Javne finansije

VIII

5 (3+2)

6

9 FBO-MPF-O-NS Međunarodno poslovno finansiranje

VIII

5 (3+2)

6

10 FBO-IV-ZR Završni rad

VIII

3 (1+2)

5

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60

TREĆA GODINA – Usmjerenje:  Računovodstvo, porezi i revizija 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 RPR-PTMR-O-SA Primjenjeni finansijski menadžment

V

7 (4+3)

8

2 RPR-MTPO-O-SA Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju

V

6 (3+3)

7

3 RPR-ITRR-O-SA Primjena IT u računovodstvu i reviziji

V

5 (2+3)

6

4 RPR-NPEJ-O-AO Napredni poslovni engleski jezik

V

4 (2+2)

5

5 RPR-V-IP Izborni predmet

V

3 (2+1)

4

6 RPR-PFM-O-SA Primjenjeno troškovno i menadžersko računovodstvo

VI

7 (4+3)

8

7 RPR-PS-O-TM Porezni sistemi u BiH i EU

VI

6 (3+3)

7

8 RPR-RJS-O-TM Računovodstvo javnog sektora

VI

5 (3+2)

6

9 RPR-PO3-O-SA Praktično osposobljavanje III

VI

4 (0+4)

5

10 RPR-VI-IP Izborni predmet

VI

3 (2+1)

4

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje:  Računovodstvo, porezi i revizija 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 RPR-NMR-O-NS Nepredno menadžersko računovodstvo

VII

6 (3+3)

7

2 RPR-FI-O-NS Finansijsko izvještavanje

VII

5 (3+2)

6

3 RPR-R-O-NS Revizija

VII

5 (3+2)

6

4 RPR-SM-O-NS Strategijski menadžment

VII

4 (3+1)

5

5 RPR-PR-O-TM Porezno računovodstvo

VII

5 (3+2)

6

6 RPR-INP-O-SA Interni nadzor poslovanja

VIII

6 (3+3)

7

7 RPR-RFI-O-TM Računovodstvo finansijskih institucija

VIII

6 (3+3)

6

8 RPR-RP-O-NS Računovodstvene prevare

VIII

5 (3+2)

6

9 RPR-FR-O-NS Forenzička revizija

VIII

5 (3+2)

6

10 RPR-IV-ZR Završni rad

VIII

3 (1+2)

5

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

 

IZBORNI PREDMETI 

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta

Semjestar

ECTS

1 FR-P-I-TM Poduzetništvo

II

5

2 FR-PKE-I-AO Poslovna etika računovođa i revizora

II

5

3 FR-EEU-I-SA Ekonomija EU

III

5

4 FR-EP-I-SA E-poslovanje

III

5

5 FR-EM-I-NS E-marketing

IV

5

6 FRI-ULJR-I-NS Upravljanje ljudskim resursima

IV

5

7 FBO-FAM-I-NS Finansijska i aktuarska matematika

V

4

8 FBOI-EO-I-SA Ekonomika osiguranja

V

4

9 FBO-PP-I-TM Platni promet

VI

4

10 FBO-PMR-I-SA Primjenjeno menadžersko računovodstvo

VI

4

11 RPR-UTK-I-SA Upavljanje troškovima i kalkulacije

V

4

12 RPR-RTU-I-NS Računovodstvo trgovine i usluga

V

4

13 RPR-RNO-I-NS Računovodstvo neprofitnih organizacija

VI

4

14 RPR-RS-I-TM Računovodstveni standardi

VI

4

 Ukupno ECTS

62