LISTA PREDMETA SA PREDAVAČIMA ZA PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

 

I -semestar

Predmeti Nastavno osoblje
Poslovna matematika P Dr.sc. Omer Kurtanović, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra
V Irma Muharemović dipl.oec., asistent na Visokoj školi FINra
Osnove ekonomije P Dr.sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra
V Mr.sc. Edina Kurtić, predavač na Visokoj školi FINra
Osnove računovodstva P Dr.sc. Senada Kurtanović, redovni profesor,  profesor na Visokoj školi FINra
V Mr.sc. Jasmira Avdić, predavač na Visokoj školi FINra
Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom P Dr.sc. Nenad Penezić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra
V Mr.sc. Nahid Unkić, asistent na Visokoj školi FINra
Engleski jezik PV mr.sc. Asmir Dorić, predavač na Visokoj školi FINra

 

II -semestar

Predmeti Nastavno osoblje
Organizaciono ponašanje P Dr.sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus, profesor na Visokoj školi FINra
V Mr.sc. Edina Kurtić, predavač na Visokoj školi FINra
Osnove poslovnih finansija P Dr.sc. Ismet Kalić, docent, direktor Visoke škole FINra
V Mr.sc. Jasmira Avdić, predavač na Visokoj školi FINra
Poslovna informatika P Dr.sc. Zlatan Begić, docent, profesor na Visokoj školi FINra
V Irma Muharemović dipl.oec., asistent na Visokoj školi FINra
Praktično osposobljavanje I P Dr.sc. Ismet Kalić, docent, direktor Visoke škole FINra
V Mr.sc. Jasmira Avdić, predavač na Visokoj školi FINra
Elvira Ribić, stručnjak iz prakse
Poduzetništvo izborni P Dr.sc. Nenad Penezić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra
V
Mr.sc. Adem Azapagić, predavač na Visokoj školi

 

RASPORED NASTAVNIH PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

PRVA GODINA 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FR-OE-O-TM Osnove ekonomije

I

4 (3+1)

5

2 FR-PM-O-AO Poslovna matematika

I

6 (3+3)

7

3 FR-OR-O-TM Osnove računovodstva

I

7 (4+3)

8

4 FR-EPM-O-TM Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom

I

5 (3+2)

6

5 FR-EJ-O-AO Engleski jezik I

I

3 (1+2)

4

6 FR-OP-O-TM Organizaciono ponašanje

II

4 (3+1)

5

7 FR-OPF-O-TM Osnove poslovnih finansija

II

7 (4+3)

8

8 FR-PI-O-SA Poslovna informatika

II

6 (3+3)

7

9 FR-PO1-O-SA Praktično osposobljavanje I

II

4 (0+4)

5

10 FR-II-IP Izborni predmet

II

4 (3+1)

5

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

DRUGA GODINA 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FR-UFR-O-TM Uvod u finansijsko računovodstvo

III

7 (4+3)

8

2 FR-PS-O-NS Poslovna statistika

III

6 (3+3)

7

3 FR-OM-O-NS Osnove menadžmenta

III

4 (3+1)

5

4 FR-PEJ-O-AO Poslovni engleski jezik

III

4 (2+2)

5

5 FR-III-IP Izborni predmet

III

4 (3+1)

5

6 FR-UFM-O-NS Uvod u finansijski menadžment

IV

7 (4+3)

8

7 FR-PP-O-SA Poslovno pravo

IV

4 (3+1)

5

8 FR-AP-O-NS Planiranje i analiza poslovanja

IV

6 (3+3)

7

9 FR-PO2-O-SA Praktično osposobljavanje II

IV

4 (0+4)

5

10 FR-IV-IP Izborni predmet

IV

4 (3+1)

5

Ukupno časova aktivne nastave  50*15=750

50 

60 

 

TREĆA GODINA – Usmjerenje:  Finansije, bankarstvo i osiguranje 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FBO-PFM-O-SA Primjenjeni finansijski menadžment

V

7 (4+3)

8

2 FBO -MTPO-O-SA Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju

V

6 (3+3)

7

3 FBO-ITRR-O-SA Primjena IT u računovodstvu i reviziji

V

5 (2+3)

6

4 FBO-NPEJ-O Napredni poslovni engleski jezik

V

4 (2+2)

5

5 FBO-V-IP Izborni predmet

V

3 (2+1)

4

6 FBO-FIT-O-NS Finansijske institucije i tržišta

VI

7 (4+3)

8

7 FB-BP-O-TM Bankarsko poslovanje

VI

6 (3+3)

7

8 FB-PS-O-TM Porezni sistemi u BiH i EU

VI

5 (3+2)

6

9 FBO-PO3-O-SA Praktično osposobljavanje III

VI

4 (0+4)

5

10 FBO-VI-IP Izborni predmet

VI

3 (2+1)

4

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje:  Finansije, bankarstvo i osiguranje 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FB-NFM-O-NS Napredni finansijski menadžment

VII

6 (3+3)

7

2 FB-FI-O-NS Finansijsko izvještavanje

VII

5 (3+2)

6

3 FB-R-O-NS Revizija

VII

5 (3+2)

6

4 FB-FDD-O-NS Finansijski due diligence

VII

5 (3+2)

6

5 FBO-SM-O-NS Strategijski menadžment

VII

4 (3+1)

5

6 FBO-IM-O-NS Investicijski menadžment

VIII

6 (3+3)

7

7 FBO-RMO-O-NS Rizik menadžment i osiguranje

VIII

6 (3+3)

6

8 FBO-JF-O-SA Javne finansije

VIII

5 (3+2)

6

9 FBO-MPF-O-NS Međunarodno poslovno finansiranje

VIII

5 (3+2)

6

10 FBO-IV-ZR Završni rad

VIII

3 (1+2)

5

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60

TREĆA GODINA – Usmjerenje:  Računovodstvo, porezi i revizija 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 RPR-PTMR-O-SA Primjenjeni finansijski menadžment

V

7 (4+3)

8

2 RPR-MTPO-O-SA Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju

V

6 (3+3)

7

3 RPR-ITRR-O-SA Primjena IT u računovodstvu i reviziji

V

5 (2+3)

6

4 RPR-NPEJ-O-AO Napredni poslovni engleski jezik

V

4 (2+2)

5

5 RPR-V-IP Izborni predmet

V

3 (2+1)

4

6 RPR-PFM-O-SA Primjenjeno troškovno i menadžersko računovodstvo

VI

7 (4+3)

8

7 RPR-PS-O-TM Porezni sistemi u BiH i EU

VI

6 (3+3)

7

8 RPR-RJS-O-TM Računovodstvo javnog sektora

VI

5 (3+2)

6

9 RPR-PO3-O-SA Praktično osposobljavanje III

VI

4 (0+4)

5

10 RPR-VI-IP Izborni predmet

VI

3 (2+1)

4

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje:  Računovodstvo, porezi i revizija 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 RPR-NMR-O-NS Nepredno menadžersko računovodstvo

VII

6 (3+3)

7

2 RPR-FI-O-NS Finansijsko izvještavanje

VII

5 (3+2)

6

3 RPR-R-O-NS Revizija

VII

5 (3+2)

6

4 RPR-SM-O-NS Strategijski menadžment

VII

4 (3+1)

5

5 RPR-PR-O-TM Porezno računovodstvo

VII

5 (3+2)

6

6 RPR-INP-O-SA Interni nadzor poslovanja

VIII

6 (3+3)

7

7 RPR-RFI-O-TM Računovodstvo finansijskih institucija

VIII

6 (3+3)

6

8 RPR-RP-O-NS Računovodstvene prevare

VIII

5 (3+2)

6

9 RPR-FR-O-NS Forenzička revizija

VIII

5 (3+2)

6

10 RPR-IV-ZR Završni rad

VIII

3 (1+2)

5

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

 

IZBORNI PREDMETI 

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta

Semjestar

ECTS

1 FR-P-I-TM Poduzetništvo

II

5

2 FR-PKE-I-AO Poslovna etika računovođa i revizora

II

5

3 FR-EEU-I-SA Ekonomija EU

III

5

4 FR-EP-I-SA E-poslovanje

III

5

5 FR-EM-I-NS E-marketing

IV

5

6 FRI-ULJR-I-NS Upravljanje ljudskim resursima

IV

5

7 FBO-FAM-I-NS Finansijska i aktuarska matematika

V

4

8 FBOI-EO-I-SA Ekonomika osiguranja

V

4

9 FBO-PP-I-TM Platni promet

VI

4

10 FBO-PMR-I-SA Primjenjeno menadžersko računovodstvo

VI

4

11 RPR-UTK-I-SA Upavljanje troškovima i kalkulacije

V

4

12 RPR-RTU-I-NS Računovodstvo trgovine i usluga

V

4

13 RPR-RNO-I-NS Računovodstvo neprofitnih organizacija

VI

4

14 RPR-RS-I-TM Računovodstveni standardi

VI

4

 Ukupno ECTS

62