NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

RASPORED NASTAVNIH PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

PRVA GODINA 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FR-OE-O-TM Osnove ekonomije

I

4 (3+1)

5

2 FR-PM-O-AO Poslovna matematika

I

6 (3+3)

7

3 FR-OR-O-TM Osnove računovodstva

I

7 (4+3)

8

4 FR-EPM-O-TM Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom

I

5 (3+2)

6

5 FR-EJ-O-AO Engleski jezik I

I

3 (1+2)

4

6 FR-OP-O-TM Organizaciono ponašanje

II

4 (3+1)

5

7 FR-OPF-O-TM Osnove poslovnih finansija

II

7 (4+3)

8

8 FR-PI-O-SA Poslovna informatika

II

6 (3+3)

7

9 FR-PO1-O-SA Praktično osposobljavanje I

II

4 (0+4)

5

10 FR-II-IP Izborni predmet

II

4 (3+1)

5

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

           

DRUGA GODINA 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FR-UFR-O-TM Uvod u finansijsko računovodstvo

III

7 (4+3)

8

2 FR-PS-O-NS Poslovna statistika

III

6 (3+3)

7

3 FR-OM-O-NS Osnove menadžmenta

III

4 (3+1)

5

4 FR-PEJ-O-AO Poslovni engleski jezik

III

4 (2+2)

5

5 FR-III-IP Izborni predmet

III

4 (3+1)

5

6 FR-UFM-O-NS Uvod u finansijski menadžment

IV

7 (4+3)

8

7 FR-PP-O-SA Poslovno pravo

IV

4 (3+1)

5

8 FR-AP-O-NS Planiranje i analiza poslovanja

IV

6 (3+3)

7

9 FR-PO2-O-SA Praktično osposobljavanje II

IV

4 (0+4)

5

10 FR-IV-IP Izborni predmet

IV

4 (3+1)

5

Ukupno časova aktivne nastave  50*15=750

50 

60 

TREĆA GODINA – Usmjerenje:  Finansije, bankarstvo i osiguranje 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FBO-PFM-O-SA Primjenjeni finansijski menadžment

V

7 (4+3)

8

2 FBO -MTPO-O-SA Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju

V

6 (3+3)

7

3 FBO-ITRR-O-SA Primjena IT u računovodstvu i reviziji

V

5 (2+3)

6

4 FBO-NPEJ-O Napredni poslovni engleski jezik

V

4 (2+2)

5

5 FBO-V-IP Izborni predmet

V

3 (2+1)

4

6 FBO-FIT-O-NS Finansijske institucije i tržišta

VI

7 (4+3)

8

7 FB-BP-O-TM Bankarsko poslovanje

VI

6 (3+3)

7

8 FB-PS-O-TM Porezni sistemi u BiH i EU

VI

5 (3+2)

6

9 FBO-PO3-O-SA Praktično osposobljavanje III

VI

4 (0+4)

5

10 FBO-VI-IP Izborni predmet

VI

3 (2+1)

4

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

           

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje:  Finansije, bankarstvo i osiguranje 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 FB-NFM-O-NS Napredni finansijski menadžment

VII

6 (3+3)

7

2 FB-FI-O-NS Finansijsko izvještavanje

VII

5 (3+2)

6

3 FB-R-O-NS Revizija

VII

5 (3+2)

6

4 FB-FDD-O-NS Finansijski due diligence

VII

5 (3+2)

6

5 FBO-SM-O-NS Strategijski menadžment

VII

4 (3+1)

5

6 FBO-IM-O-NS Investicijski menadžment

VIII

6 (3+3)

7

7 FBO-RMO-O-NS Rizik menadžment i osiguranje

VIII

6 (3+3)

6

8 FBO-JF-O-SA Javne finansije

VIII

5 (3+2)

6

9 FBO-MPF-O-NS Međunarodno poslovno finansiranje

VIII

5 (3+2)

6

10 FBO-IV-ZR Završni rad

VIII

3 (1+2)

5

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60

TREĆA GODINA – Usmjerenje:  Računovodstvo, porezi i revizija 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 RPR-PTMR-O-SA Primjena finansijskog menadžmenta

V

7 (4+3)

8

2 RPR-MTPO-O-SA Metode i tehnike u poslovnom odlučivanju

V

6 (3+3)

7

3 RPR-ITRR-O-SA Primjena IT u računovodstvu i reviziji

V

5 (2+3)

6

4 RPR-NPEJ-O-AO Napredni poslovni engleski jezik

V

4 (2+2)

5

5 RPR-V-IP Izborni predmet

V

3 (2+1)

4

6 RPR-PUR-O-SA Primjena upravljačkog računovodstva

VI

7 (4+3)

8

7 RPR-PS-O-TM Porezni sistemi u BiH i EU

VI

6 (3+3)

7

8 RPR-BR-O-TM Budžetsko računovodstvo

VI

5 (3+2)

6

9 RPR-PO3-O-SA Praktično osposobljavanje III

VI

4 (0+4)

5

10 RPR-VI-IP Izborni predmet

VI

3 (2+1)

4

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

           

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje:  Računovodstvo, porezi i revizija 

R.br.  Šifra predmeta  Naziv predmeta 

Sem. 

Broj časova 

ECTS 

(P + V) 

1 RPR-NUR-O-NS Nepredno upravljačko računovodstvo

VII

6 (3+3)

7

2 RPR-FI-O-NS Finansijsko izvještavanje

VII

5 (3+2)

6

3 RPR-RSIK-O-NS Revizija i sistemi interne kontrole

VII

5 (3+2)

6

4 RPR-SM-O-NS Strateški menadžment

VII

4 (3+1)

5

5 RPR-FRPR-O-TM Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare

VII

5 (3+2)

6

6 RPR-NFM-O-SA Napredni finansijski menadžment

VIII

6 (3+3)

7

7 RPR-RFI-O-TM Računovodstvo finansijskih institucija

VIII

5 (3+2)

6

8 RPR-NFI-O-NS Napredno finansijsko izvještavanje

VIII

6 (3+3)

7

9 RPR-NR-O-NS Napredna revizija

VIII

5 (3+2)

6

10 RPR-IV-ZR Završni rad

VIII

3 (1+2)

4

Ukupno časova aktivne nastave   50*15=750

50 

60 

IZBORNI PREDMETI 

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta

Semestar

 

ECTS

1 FR-P-I-TM Poduzetništvo

II

 

5

2 FR-PKE-I-AO Poslovna etika računovođa i revizora

II

 

5

3 FR-EEU-I-SA Ekonomija EU

III

 

5

4 FR-EP-I-SA E-poslovanje

III

 

5

5 FR-EM-I-NS E-marketing

IV

 

5

6 FRI-ULJR-I-NS Upravljanje ljudskim resursima

IV

 

5

7 FBO-FAM-I-NS Finansijska i aktuarska matematika

V

 

4

8 FBOI-EO-I-SA Ekonomika osiguranja

V

 

4

9 FBO-PP-I-TM Platni promet

VI

 

4

10 FBO-PMR-I-SA Primjenjeno menadžersko računovodstvo

VI

 

4

11 RPR-UTK-I-SA Upravljanje troškovima i kalkulacije

V

 

4

12 RPR-RTU-I-NS Računovodstvo trgovine i usluga

V

 

4

13 RPR-RNO-I-NS Računovodstvo neprofitnih organizacija

VI

 

4

14 RPR-RS-I-TM Računovodstveni standardi

VI

 

4

 Ukupno ECTS

 

62

NASTAVNI PLAN IPROGRAM ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

  1. godina

I semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

 RB Šifra predmeta Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-MA-OMatematika54 (2+2)
 2.RI-EJ-OEngleski jezik 144 (2+2)
 3.RI-ICT-OUvod u ICT tehnologije54 (2+2)
 4.RI-ASP-OAlgoritmi i strukture podataka54 (2+2)
 5.RI-OP-OOsnove programiranja65 (2+3)
 6.RI-OR-OOsnove računovodstva54 (2+2)
   3025

II semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

 RB Šifra predmeta Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-NM-ONumerička matematika54 (2+2)
 2.RI-EJ2-OEngleski jezik 244 (2+2)
 3.RI-FMS-OFormalne metode specifikacije54 (2+2)
 4.RI-RMMU-ORačunarske mreže i mrežne usluge54 (2+2)
 5.RI-OOP-OObjektno-orijentirano programiranje65 (2+3)
 6.RI-OPF-OOsnove poslovnih finansija54 (2+2)
   3025

2. godina

III semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

 RB Šifra predmeta Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-BPMPS-OBaze podataka i modeli poslovnih sistema65 (2+3)
 2.RI-OTS-OOsnove tehničkih sistema44 (2+2)
 3.RI-ESP-OEkonomika startup poduzeća43 (2+1)
 4.RI-PNET-OProgramiranje u .NET okolini66 (2+4)
 5.RI-OWP-OOsnove web programiranja54 (2+2)
 6.RI-ST-OStatistika53 (2+1)
   3025

IV semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

 RB Šifra predmeta Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-OS-OOperativni sistemi74 (2+2)
 2.RI-MP-IMrežno programiranje (I)63 (2+1)
 3.RI-IRT-IIntegracija računara i telefonije (I)63 (2+1)
 4.RI-WPS-OWeb programiranje na strani poslužitelja66 (3+3)
 5.RI-SPJ-OSkriptni programski jezici65 (2+3)
 6.RI-EMA-OE-marketing54 (2+2)
   3025

3. godina

V semestar

(zajednički predmeti za trogodišnji i četvorogodišnji studijski program)

 RB Šifra predmeta Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-SP-OStručna praksa65
 2.RI-DEPD-oDigitalizacija i e-prikaz dokumenta53 (2+1)
 3.RI-EL-IE-learning (I)63 (2+1)
 4.RI-CMS-ICMS sistemi (I)63 (2+1)
 5.RI-MTO-OMetode i tehnike u odlučivanju65 (2+3)
 6.RI-PMA-OProgramiranje mobilnih aplikacija76 (3+3)
   3025

VI semestar

(trogodišnji studijski program)

 RB Šifra predmeta Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-SIS-OSigurnost informacionih sistema65 (3+2)
 2.RI-ITSO-OIT sistemi u oblaku55 (3+2)
 3.RI-MS-OMultimedijski sistemi65 (2+3)
 4.RI-PIS-OProjektiranje informacijskih sistema76 (3+3)
 5.RI-ZR-OZavršni rad64
   3025

VI semestar

(četvorogodišnji studijski program)

 RB Šifra predmeta Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-SIS-OSigurnost informacionih sistema65 (3+2)
 2.RI-ITSO-OIT sistemi u oblaku55 (3+2)
 3.RI-MS-OMultimedijski sistemi65 (2+3)
 4.RI-PIS-OProjektiranje informacijskih sistema76 (3+3)
 5.RI-PS-OPorezni sistemi u BiH i EU64 (2+2)
   3025

4. godina

VII semestar

(četvorogodišnji studijski program)

 RB Šifra predmeta Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-RIS-ORačunovodstveni informacioni sistemi65 (3+2)
 2.RI-MIS-OMenadžment informacioni sistemi65 (3+2)
 3.RI-ITFI-OPrimjena IT u finansijama i finansijsko izvještavanje75 (3+2)
 4.RI-FDO-OForenzika u digitalnom okruženju55 (3+2)
 5.RI-PAP-OPlan i analiza poslovanja65 (3+2)
   3025

VIII semestar

(četvorogodišnji studijski program)

 RB Šifra predmeta Naziv predmetaECTS bodovaBroj časova (P+V)
 1.RI-POKK-OPravni osnovi kompjuterskog kriminaliteta65 (3+2)
 2.RI-DSS-ODSS-Sistemi za podršku odlučivanju76 (3+3)
 3.RI-UFR-OUpravljanje finansijskim rizicima65 (3+2)
 4.RI-ITRR-OPrimjena IT u računovodstvu i reviziji55 (3+2)
 5.RI-ZR-OZavršni rad64
   3025