Dr.sc. Ismet Kalić, docent,  direktor Visoke škole za finansije  i računovodstvo FINRa

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Predmeti koje predaje : Osnove poslovnih finansija, Uvod u finansijski menadžment

CV – Doc.dr. Ismet Kalić 

Dr.sc. Adil Kurtić, profesor Emeritus, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmet koji predaje : Organizaciono ponašanje

CV – Prof.dr. Adila Kurtića

Dr.sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmet koji predaje: Osnove ekonomije

CV – Prof.dr. Kadrija Hodžić

Dr.sc. Nenad Penezić, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmeti koje predaje : Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom i Poduzetništvo

CV- Prof.dr. Nenad Penezić

Dr.sc. Omer Kurtanović, vanredni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast:Kvantitativna ekonomija i informatika

Predmet koji predaje : Poslovna matematika 

CV- Prof.dr. Omer Kurtanović

Dr.sc. Senada Kurtanović, redovni profesor, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Predmeti koje predaje : Osnove računovodstva i Uvod u finansijsko računovodstvo

CV – Senada Kurtanović

Dr.sc. Zlatan Begić, docent, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

Predmet : Poslovna informatika 

CV – Doc.dr. Zlatan Begić

Dr.sc. Samir Mukinović, profesor na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

Predmet koji predaje: Poslovna statistika

CV – Samir Mukinović

Dr.sc. Emir Sudžuka, docent, profesor na Visokoj školi FINra

Predmet koji predaje: Poslovno pravo

CV – Emir Sudžuka

Dr.sc. Muzafer Brigić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmet koji predaje: Planiranje i analiza poslovanja

CV – Muzafer Brigić

Mr.sc. Adem Azapagić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmeti koje predaje: Organizaciono ponašanje, E-marketing, Poduzetništvo

CV – Adem Azapagić

Mr.sc. Asmir Dorić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Engleski jezik i književnost

Predmeti koje predaje : Engleski jezik I, Poslovni Engleski jezik

CV – Asmir Dorić

Mr.sc. Jasmira Avdić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Predmeti koje predaje : Osnove računovodstva, Osnove poslovnih finansija i Praktično osposobljavanje I

CV – Jasmira Avdić

 

Mr.sc. Edina Kurtić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmeti koje predaje : Osnove ekonomije i Organizaciono ponašanje

CV – Mr.sc. Edina Kurtić

Mr.sc. Nahid Unkić, asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmet koje predaje : Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom

CV – Mr.sc.Nahid Unkić

 

Irma Muharemović dipl.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

Predmeti koje predaje : Poslovna matematika i Poslovna informatika

CV – Irma Muharemović

Amina Borovačkić, bacc.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Kvantitativna ekonomija i informatika

Predmeti koje predaje: Poslovna matematika i Poslovna informatika

CV – Amina Borovačkić

Lamija Orlović, bacc.oec., asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Predmeti koje predaje: Organizaciono ponašanje

CV- Lamija Orlović

Kanita Bekan, bacc.iur., asistent na Visokoj školi FINra

Predmet koji predaje: Poslovno pravo

CV – Kanita Bekan

Mr.sc. Ramiza Hrustanović, asistent na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Finansije i računovodstvo

Predmet koje predaje : Uvod u finansijski menadžment

CV – Ramiza Hrustanović

Mr.sc. Azra Sejranić, predavač na Visokoj školi FINra

Uža naučna oblast: Ekonomska teorija i menadžment

Predmet koji predaje: E – marketing

CV – Azra Sejranić