Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra krenula je sa radom 14.07.2016. godine. Do danas na FINra je upisano 100 studenata.

Naša Vizija je da postanemo moderna, autonomna, visokoškolska ustanova, integrisana u akademsku zajednicu, partner sa privredom, društvenom zajednicom i prestižnim domaćim i međunarodnim obrazovnim organizacijama, koja obrazuje vrhunske stručnjake iz oblasti finansija i računovodstva.

Naša Misija je da obezbijedimo savremeno i inovativno obrazovanje koje spaja teoriju i praksu, kako bi svoje studente osposobili za zaposlenje kod poznatog poslodavca ili samozaposlenje kroz otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa ili savjetodavnih agencija.

Naš Cilj je da Vi postanete vrhunski stručnjak za obavljanje finansijskih i računovodstvenih poslova.

Studentima smo obezbijedili vrhunske predavače i najbolje uslove za rad, izvrsne mogućnosti za praktičnu obuku i pristup svemu onomo što FINconsult radi, a što im može pomoći u školovanju.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra opremila je „Učionicu za obuku“ sa 30 najsavremenijih računara, na kojima će biti instalirani aplikativni programi za računovodstvo i finansijsko poslovanje kao  i „elektronske table“  na kojima će studenti  raditi bez krede i spužve.

Studenti na FINri će steći znanje i vještine za vođenje poslovnih knjiga u aplikativnim programima, izrađuju analize finansijskih izvještaja, sačinjavaju porezne prijave i dr. aktivnosti na najsavremenijoj IT opremi.

U cilju omogućavanja studentima Visoke škole za finansije i računovdstvo FINra pristup savremenoj literaturi iz oblasti finansija i računovodstva, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra je potpisala ugovor o godišnjoj pretplati na kolekciju elektronskih knjiga EBSCO eBook Business Subscription Collection.

Potpisivanjem ovog ugovora  studentima i nastavnicima Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra  omogućen je pristup jednoj od najvećih baza e-knjiga koja broji preko 16.500 jedinica iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poduzetništva.

U nastavnom planu i programu predviđen je predmet Poslovni engleski jezik i cilj je da  studenti Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra  govore fluently poslovni engleski jezik, pristup ovoj kolekciji knjiga će poduprijeti ostvarenje ovog cilja. Želimo da svaki naš student bude moderan stručnjak iz oblasti finansija i računovodstva koji govori engleski jezik. Također pristupom savremenoj svjetskoj literaturi ćemo unaprijediti i naučno-istraživački rad Visoke škole za finansije i računovdstvo.

Našim studentima smo obezbijedili stipendije, praksu tokom studiranja i posao kod poznatog poslodavca po završetku studija. Za one koji imaju poduzetničkog afiniteta pomoći ćemo da otvore svoje računovodstvene servise.

Ističem to da osnivač ove visokoškolske ustanove Finconsult daje podršku studentima FINre kroz  omogućavanje prisustva  seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, gdje  studenti FINre zajedno sa računovođama i revizorima prate stručne teme i u toku su sa svim dešavanjima i prate poslovnu problematiku finansijsko-računovodstvene profesije.

Svim studentima omogućen je pristup e-izdanjima međunarodno indeksiranog časopisa Poslovni konsultant u kojima se objavavljuju naučni i stručni radovi iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poreza, međunarodnih standarda.