Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u toku je realizacija predispitnih obaveza u akademskoj 2018/2019.

Prve pismene provjere znanja, izrada i prezentacija seminarskih radova se realiziraju  u zadanim rokovima na FINra.  

Studenti su motivirani i spremni za prve provjere znanja, što se može vidjeti po velikom broju izlaznosti studenata na ispite. Rezultati sa ispita potvrđuju nadprosječnu prolaznost.

Pored izlaska na ispite, sudenti FINra vrijedno su radili i na izradi obaveznih seminarskih radova, iz svih predmeta: na prvoj, drugoj i trećoj godini studija.

U toku su prezentacije seminarskih radova, koje studenti FINra rade u timovima.

Izradom i prezentacijom seminarskih radova studenti FINra stiču praktična znanja i vještine u pisanju, javnom nastupu i prezentiranju, što je jedna od ključnih kompentencija koju treba da posjeduje svaki student FINra. 

PREDISPITNE OBAVEZE NA FINra

You May Also Like