1. STATUT VISOKE ŠKOLE FINra
 2. PRAVILNIK O RADU FINra
 3. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU BIBLIOTEKE FINra
 4. POSLOVNIK O RADU SENATA FINra
 5. PRAVILNIK O OSIGURANJU KVALITETA FINra
 6. PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA FINra
 7. POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA FINra
 8. KUĆNI RED FINra
 9. PRAVILNIK O PRIZNAVANJU ISPITA I USLOVIMA PRELASKA SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
 10. PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA ISPITA I OCJENJIVANJA STUDENATA
 11. PRAVILNIK O STUDENTSKOJ EVALUACIJI KVALITETA IZVOĐENJA NASTAVE FINra
 12. PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU FINra
 13. LISTA KATEGORIJA REGISTRATURNE GRAĐE SA ROKOVIM ČUVANJA FINra
 14. PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU FINra
 15. KODEKS POSLOVNE ETIKE I PONAŠANJA FINra
 16. PRAVILNIK O PROVOĐENJU STRUČNE PRAKSE FINra
 17. PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA FINra
 18. PRAVILNIK O KORIŠTENJU I ČUVANJU PEČATA, ŽIGA I ŠTEMBILJA FINra
 19. PRAVILNIK O ECTS BODOVANJU, ŠIFRIRANJU I SILABUSIMA PREDMETA
 20. PRAVILNIK O UPRAVLJANJU INFORMACIJAMA NA WEB STRANICI VISOKE ŠKOLE FINra
 21. PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU FINra
 22. PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA FINra
 23. PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU FINra
 24. IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PRELASCIMA FINra
 25. PROCEDURA ZA EVALUACIJU I PREISPITIVANJE MIŠLJENJA UNUTRAŠNJIH I VANJSKIH STRANA
 26. PROCEDURA O ZAŠTITI PODATAKA I INFORMACIJSKOJ SIGURNOSTI FINra