CENTAR ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD FINra

O nama

Centar za naučno istraživački rad organizovan je kao zasebna organizaciona jedinica u sastavu Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla. Osnovan je dana 07.06.2019. godine, Odluka broj: 03-98-2/19 .

Polja djelovanja

Fokus istraživanja Centra je u: ekonomiji i ostalim društvenim naukama, pravu i pravnim naukama, računarstvu i informacionim tehnologijama.

U Centru za naučno istraživački rad obavljaju se sljedeće specijalizovane aktivnosti:

  • provode se naučna i razvojna istraživanja u poljima za koje je Visoka škola FINra matična, na projektima ostvarenim na konkursima, a koji se finansiraju iz sredstava budžeta države, entiteta, lokalnih zajednica, kao i fondova Evropske Unije i drugih domadih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i na projektima za tržište i ostalim aktivnostima, u skladu sa Zakonom i Statutom,
  • razvijaju se kompetencije za provođenje istraživanja u specijalizovanim područjima u skladu sa najboljom savremenom istraživačkom praksom i na nivou koja je usporediva sa onom u vodećim evropskim i svjetskim istraživačkim organizacijama,
  • razvijaju se metode istraživanja primjerene pojedinim područjima istraživanja,
  • razvoj i implementacija novih tehnologija,
  • planiraju se buduće potrebe za angažovanjem unutar istraživačkih područja, kako bi se osigurao potreban istraživački kapacitet za obrađivanje tema koje se smatraju relevantnim u pojedinim istraživačkim područjima,
  • identifikuju se potrebe i nabavlja istraživačka infrastruktura za razvoj specijalizovanih područja istraživanja (knjiga, časopisa, baza podataka, softvera i dr.),
  • sistemski se prikuplja javno dostupni podaci i provode se ciljana terenska istraživanja u specijalizovanim područjima istraživanja,
  • definišu se i pripremaju javno dostupnim sadržaji iz pojedinih istraživačkih područja (baze podataka, studije, stručne publikacije, vodiče, izvještaje, priručnike i sl.).

Rad na projektima obavljaju projektni timovi koji se formiraju nezavisno od rasporeda saradnika i članova unutar organizacionih jedinicia, a u skladu sa potrebama svakog pojedinačnog projekta. Projekte za tržište organizuju i vode koordinatori projekata, koje imenuje direktor Visoke škole FINra Tuzla, a na prijedlog voditelja Centra za naučnoistraživački rad.

prof. dr. sc. Željko Rička

voditelj Centra

Članovi Centra za naučnoistraživački rad

                                                                                                                                                                          

                        prof. dr. sc. Adil Kurtić, emeritus                                                        prof. dr. sc. Ismet Kalić                                              prof. dr.sc. Senada Kurtanović

                                                                                                                                                                              

                                    doc. dr. sc. Edin Glogić                                                            doc. dr. sc. Zoran Jasak                                               doc. dr. sc. Nataša Simeunović

                                                                                                                                                                             

                                   mr. sc. Adem Azapagić                                                                 mr. sc. Emina Mešić                                                       mr. sc. Irma Ibrišimović